HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HEMATOLOGIA 2017

NAJNOWSZE DONIESIENIA Z KONFERENCJI ASH W SAN DIEGO


Centrum Prasowe PAP, Warszawa, 9 marca 2017 r.Mielofibroza


prof. Joanna Góra-Tybor - Klinika Hematologii Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:
W ciągu ostatniej dekady nastąpił przełom w leczeniu mielofibrozy - rzadkiego nowotworu układu krwiotwórczego. Odkryto bowiem mechanizm molekularny, powodujący proliferację komórek. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie w tej chorobie terapii celowanej. Jedyną skuteczną metodą wyleczenia mielofibrozy jest transplantacja szpiku kostnego, jednak to zabieg obarczony znacznym ryzykiem śmiertelności. Stąd potrzeba poszukiwania metod przedłużania życia pacjentów, dla których przeszczep nie jest możliwy. Takie szanse daje ruksolitynib - inhibitor kinazy JAK.


Zespoły mielodysplastyczne


prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek - Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny:
Pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi przybywa ze względu na starzenie się społeczeństwa - mediana wieku zachorowań to 70-72 lata. Coraz więcej też osób żyje po chemio- i radioterapii, a u nich schorzenia te mogą pojawić się jako nowotwory wtórne. Pomocne w ustaleniu, jak chory odpowie na leczenie, mogą być badania molekularne. Trwają prace nad opracowaniem leków, które mogłyby pomóc chorym, gdy niemożliwa jest transplantacja komórek krwiotwórczych. Najczęściej są to badania II fazy.


Przewlekła białaczka szpikowa


prof. Krzysztof Warzocha - kierownik Kliniki Hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:
Postęp odnotowano również w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Skuteczne w terapii okazują się leki generyczne. Dyskutuje się o tym, jak długo należy podawać pacjentom inhibitory kinazy tyrozynowej. Potrzebne są biomarkery, które pomogłyby określić, w którym momencie odstawienie tych leków będzie bezpieczne. Jednak w Polsce brakuje pełnego dostępu do nowoczesnych leków. Zgodnie z wytycznymi powinny być dobierane ze względu na spodziewaną ich toksyczność dla danego pacjenta, tymczasem często spełnienie tego kryterium nie jest możliwe.


Pacjenci "wykluczeni"?


Jacek Gugulski - stowarzyszenie pacjentów:
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową pomaga pacjentom m.in. poprzez budowanie grup wsparcia. Ważnym elementem działania organizacji jest prowadzenie działań edukacyjnych. Wiedza na temat leczenia zapobiega np. przedwczesnemu rezygnowaniu przez chorych z terapii. Wśród problemów, zgłaszanych przez pacjentów na infolinię Stowarzyszenia lub podczas spotkań, najczęściej wymieniany jest brak dostępu do leków. Pacjenci mają świadomość, że nowoczesna terapia doprowadziłaby do zmniejszenia liczby hospitalizacji.


Immunoterapia chłoniaka Hodgkina


prof. Wiesław Jędrzejczak - kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny:
Zastosowanie immunoterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina przyniosło przełom. Wcześniej wielu pacjentów nie można było wyleczyć ze względu na oporność wobec terapii i nawroty choroby. Nie dla wszystkich skuteczne było przeszczepienie własnych komórek krwiotwórczych, a nawet szpiku od dawcy. Obecnie dobre efekty daje połączenie przeciwciała monoklonalnego z lekiem, zwłaszcza jako leczenie pomostowe przed przeszczepem. Nie są jednak znane odległe skutki badanych terapii.


Chłoniaki nieziarnicze o wysokim stopniu złośliwości


dr n med. Monika Długosz-Danecka - Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie:
Rokowanie w tych chorobach zależy od uwarunkowanego genetycznie podtypu, a także od ogólnego stanu pacjenta, który najczęściej jest osoba starszą. Stosowanym schematem leczenia jest rytuksymab w połączeniu z chemioterapią. Takie leczenie jednak jest kardiotoksyczne. Bardziej korzystne dla pacjentów byłoby zastosowanie w tym schemacie innego cytostatyku, który oczekuje na włączenie do programu lekowego.


Chłoniaki indolentne (chłoniaki o niskim stopniu złośliwości)


prof. Piotr Rzepecki - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie:
W przypadku mało zaawansowanych chłoniaków indolentnych możliwe jest wyleczenie choroby za pomocą chemio- i radioterapii. W pozostałych przypadkach poszukuje się skutecznych metod wydłużenia odstępu między nawrotami choroby. Nowe metody terapii to zastosowanie przeciwciał monoklonalnych zbudowanych za pomocą glikoinżynerii, co zwiększa aktywność leku. Obiecujące wyniki dają też badania nad inhibitorami kinaz i łączeniem ich z przeciwciałami. Jednocześnie badane są profile bezpieczeństwa poszczególnych terapii.


Szpiczak plazmocytowy


prof. Krzysztof Jamroziak - Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:
W ciągu ostatnich 15 lat co najmniej podwoił się czas przeżycia chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, choć choroba w dalszym ciągu dla wielu z nich jest nieuleczalna. Najlepszą metodą leczenia pozostaje przeszczepienie szpiku, jednak dla starszych pacjentów ta metoda jest nieosiągalna. Chorzy z opornym na leczenie, nawrotowym szpiczakiem, potrzebują nawet kilkunastu linii leczenia. Przybywa ostatnio wiele leków, przedłużających życie, zwłaszcza przeciwciała anty-CD38. Ze względu na koszt terapii należy wybierać najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze z możliwości.


Życie ze szpiczakiem


Wiesława Adamiec - Prezes Fundacji Caritas:
Do problemów pacjentów chorych na szpiczaka należy m.in. nierówny dostęp do nowych terapii przy jednoczesnych niedostatkach wiedzy pacjentów o tych możliwościach. Z kolei brak dobrej więzi z lekarzem skutkuje niewiedzą o działaniach niepożądanych leczenia. Chorzy potrzebują też wsparcia psychologicznego. Warsztaty prowadzone przez fundację dają okazję do wzajemnej integracji pacjentów. Uczą się oni asertywności, co pomaga w obaleniu bariery między nimi a lekarzem.


Dostępność leczenia hematologicznego


dr n. med. Przemysław Sielicki - Uczelnia Łazarskiego:
Raport uczelni Łazarskiego z r. 2015, oceniający finansowanie świadczeń z zakresu hematologii przez NFZ, podkreśla m.in. różnice w liczbie poradni i wycenie świadczeń w poszczególnych województwach. Zbyt mało w Polsce jest hematologów, choć ich liczba zwiększyła się już po opublikowaniu raportu. Dlatego jedną z rekomendacji ekspertów jest uznanie hematologii za specjalizację deficytową. Inne zalecenia to m.in. weryfikacja rozpoznań klinicznych w schorzeniach hematologicznych, dostosowująca je do aktualnej wiedzy medycznej.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix